قدمت

با رفقای قدیمی وقتی مدتی رابطه نداشته باشی، دیگه یه جورهایی روت نمی شه باهاشون ارتباطی بگیری.

این هم یکی از مشکلات ما از اون ور آب برگشته هاست: که دلمون برای رفقای دانشگاه تنگ شده تا خرخره! ولی رو نداریم پا پیش بذاریم.
0