بایگانی برچسب: فرصت

تبدیل

تهدید ها هیچ وقت به فرصت «تبدیل» نمی شوند. تهدید ها همیشه تهدید باقی می مانند اما در «کنار» هر تهدید، فرصت هایی وجود دارد که برای کم تر کردن اثر آن تهدید باید از آن فرصت ها استفاده کرد. همان طور که در کنار هر فرصتی تهدید هایی وجود دارد که اگر شناخته نشوند و از آن ها پرهیز نشود ممکن است آن فرصت را کاملا نابود کند.