بایگانی برچسب: s

شهید چمران در پاوه

چ مثل چمران؟!

فیلم چ حاتمی کیا فیلم خوبی است. خوشحالم از این که کارگردانی مثل حاتمی کیا سراغ شخصیت تاریخی مهمی مانند شهید چمران می رود.

هوشمندی حاتمی کیاست که به جای کلیت زندگی شهید چمران، به سراغ مقطع کوتاهی از زندگی او می رود که شناخته شده ترین قسمت زندگی اوست، قسمتی که هم خودش درباره آن صحبت کرده است و مجموعه این نوشته‌ها و سخنرانی‌ها در کتابی به نام «کردستان» تدوین شده است؛ هم این که چه بسا برخی از شاهدان عینی آن هنوز زنده باشند…

اگر چه برای کسی که شهید چمران را نمی شناسد فیلم، فیلم بسیار جذابی است ولی برای من که اندکی درباره شهید چمران خوانده ام از جمله کتاب کردستان را؛ این چ، چمرانی نیست که در ذهنم تصور می کردم…

ادامه‌ی خواندن